0
0
0
1
0

نکات بارداری سالم - خود مراقبتی هفته به هفته بارداری - در دوران بارداری چه کنیم ؟

0
0
0
1

کارهای سنگین در اوایل بارداری و ممنوعات بارداری | انجام چه کارهایی در بارداری خطرناک است؟

2

نکات بارداری سالم و بایدها و نبایدهای بارداری | نکاتی که در دوران بارداری باید رعایت شود .

5

تربیت جنین در شکم مادر | عکس العمل های جالب و احساسات جنین در شکم مادر چگونه است؟

3

فیلم خوابیدن صحیح در بارداری | عوارض به پشت خوابیدن در بارداری و خواب روی شکم چیست؟